معرفی کاریران

مجموعه کاریران وابسته به مرکز کار ایران به عنوان مرکز تخصصی توانمندسازی صنعت اشتغال، مهارت آموزی، صدور گواهینامه های حرفه ای و کاریابی در کشور مشغول به فعالیت است. این مجموعه در تلاش است تا با کمک بازیگران مختلف اعم از اتحادیه ها و صنوف، مراکز و سازمانهای آموزشی، مراکز کاریابی مختلف، ضمن نیازسنجی کارفرمایان در زمینه آموزش و مهارت، کارجویان را در جهت حضور موثر در آن بازار کار آماده نماید.

فرآیندهای کاریران به صورت مشاوره های شغلی و روانشناسی، ایجاد مهارت، ارزیابی مهارت، کارآموزی و اشتغال در شرکتهای مختلف مقتاضی کارجو تعریف شده است. در کاریران، مسیر شغلی کارجویان به نحوی ترسیم شده است که هر فرد مرتبط با آن شغل بتواند ضمن به روزرسانی توانمندیها و مهارتهای خود از طریق کسب آموزشها و مهارتهای لازم به آخرین فرصتهای شغلی دسترسی داشته باشد یا در همان شغل به بهره وری بهتری دست یابد. آموزش و توانمند سازی نیروی کار و همچنین مشاوره های تخصصی به کارفرمایان از اصلی ترین بخش های کاریران محسوب می شود.

درحال آپلود
سوئیچر رنگ