آموزش بده و استخدام کن

یکی از مشکلاتی که بسیاری از کارفرمایان با آن مواجه هستند این است که افرادی که برای جذب و استخدام درخواست خود را اعلام می کنند از مهارت و تخصص لازم برخوردار نیستند.

براین اساس کاریران، قبل از اینکه کارفرمایان عزیز بخواهند کارجویی را جذب کنند فرآیند مهارت سنجی را انجام می دهد و براساس مهارت کارجویان را به کارفرمایان معرفی می کند.

برای این بخش، به ازای هر مهارتی که سایت کاریران منتشر می شود، مهارت مربوطه نیز برای انجام پیشنهاد می شود.

کاریران در هنگام معرفی افراد، مهارتهای انجام شده توسط کارجو را به کارفرما ارائه می دهد.

درحال آپلود
سوئیچر رنگ